*שימו לב: נהלי הביטול עשויים להתעדכן מעת לעת יש לצור קשר עם יועץ לימודים מטעם האקדמיה לפיננסים.

נוהל הרשמה לקורס: יבוצע באחד משני אופנים אלו: אישור טלפוני – באמצעות שיחה מוקלטת המתבצעת ע"י יועצי הלימודים של האקדמיה לפיננסים.
או חתימת התלמיד על הסכם לימודים. במקרה והמשלם הוא חברה/עוסק מורשה, יש להוסיף חותמת וח.פ הגוף המשלם.

דמי הרשמה: דמי ההרשמה לכל קורס הנם 400 ש"ח.
דמי ההרשמה לא מוחזרים בשום מקרה.
במקרה של אי הסדרת תשלום האקדמיה לפיננסים תשתמש בכרטיס האשראי של התלמיד כפיקדון בגין דמי ההרשמה והקורס/ים.

תשלום באמצעות פיקדון צבאי: האקדמיה לפיננסים הינו מוסד המוכר ע"י משרד הרווחה והכלכלה לשימוש בפיקדון צבאי למספר קורסים.
תלמיד המעוניין לשלם באמצעות הפיקדון יקבל ע"י נציג האקדמיה לפיננסים שובר תשלום. התלמיד ישלם את שובר התשלום בבנק דיסקונט או פועלים ויחזירו חתום ע"י הבנק למשרדי האקדמיה לפיננסים.
במעמד הרישום ימסור התלמיד פרטי כרטיס אשראי לביטחון. האקדמיה לפיננסים תהיה רשאית לחייב את כרטיס האשראי לביטחון במידה והתלמיד לא הסדיר את תשלומיו או במקרה של ביטול.

תשלום באמצעות חברה משלמת: במקרה בו התשלום בגין הקורס/ מסלול משולם באמצעות חברה יש להחזיר למשרדי האקדמיה את טופס הרישום כאשר הוא חתום ע"י מורשה מטעם החברה בתוספת חותמת החברה וציון ח.פ שלה.

תשלום באמצעות העברה בנקאית / הוראת קבע: תלמיד המשלם בדרך זו  אחראי לדאוג למסירת אישור ההעברה הבנקאית/ הוראת הקבע למשרדי האקדמיה לפיננסים.

פתיחת קורס :  פתיחת קורס מותנית במספר מינימלי של נרשמים. האקדמיה לפיננסים שומרת לעצמה את הזכות שלא לפתוח את הקורס עקב מיעוט נרשמים, או מכל סיבה אחרת, תוך מתן הודעה לתלמידים על כך לא יאוחר מ-48 שעות קודם לפתיחת הקורס. במקרים כאלה יוחזרו מלוא הכספים ששולמו בגין שכר הלימוד.

קורס מצולם : מרבית מהקורסים באקדמיה לפיננסים מצולמים וניתן לצפות בהם ללא נוכחות בכיתה. יש לקחת בחשבון כי קורס מצולם תלוי באינטרנט, חשמל , שמע ואחסון ועלולות להיות תקלות בהספקתם.
תקלות אלו לא יהוו עילה לביטול הרשמה ו/או החזר כספי.

הפסקת לימודים : ידוע לי כי האקדמיה לפיננסים זכאית להפסיק מידית את לימודיו של התלמיד בגין אי תשלום שכר הלימוד, כולו או חלקו במועד או בגין התנהגות לא נאותה.

הקפאת קורס : ניתן להקפיא השתתפות בקורס רק אם התלמיד ישתתף באותו קורס שהקפיא בתוך שנה מיום הרשמתו לקורס. לאחר שנה, לא יהיה זכאי התלמיד להשתתף בקורס או להחזר כספי כלשהו. במקרה של הקפאת לימודים לא יוקפאו התשלומים עבור הקורס.

קורס חוזר : עלות קורס חוזר פרונטלי במועד עוקב בלבד הינה 1480 ש"ח,  עלות קורס חוזר מצולם במועד עוקב בלבד הינה 480 ש"ח.
עלות קורס חזור במועד שאינו עוקב או בפעם נוספת – 50% מעלות מחיר המחירון של הקורס.

ביטול הרשמה – יבוצע באמצעות הודעת ביטול בכתב. החזר כספי מלא יינתן באם הבקשה לביטול ההרשמה הגיעה למשרדי האקדמיה לפיננסים בפקס או בדואר אלקטרוני בתוך 14 ימים מיום חתימת ההסכם ובלבד שהביטול ייעשה 7 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות, קודם למועד תחילת הקורס. למעט דמי רישום בסך 400 ₪ שלא יוחזרו. בקשה לביטול לאחר 14 ימים מיום חתימת ההסכם ועד 7 ימים לפני מועד תחילת הקורס כמפורט בטופס ההרשמה יזכה בשיעור של 25% מגובה שכר הלימוד בניכוי דמי הרשמה ודמי ביטול, כל בקשת ביטול אחרת מצד התלמיד לא תקנה לתלמיד זכות להחזר כספי כלשהו, בין אם השתתף בקורס ובין אם לאו.

כיתה/מרצים/ מועד –  מיקום הכיתה /זהות המרצים או מועד/י הקורס/ים עשויים להשתנות. במקרים אלו תדאג האקדמיה לפיננסים לכיתה/מרצה ומועד/ים חלופי/ים. שינויים אלו לא יהוו עילה לביטול ההרשמה לקורס, ובמקרה של ביטול השתתפותי בקורס יחולו כללי הביטול שבטופס הרשמה זה ללא כל שינוי.

התחייבות התלמיד – התלמיד מתחייב לשלם את שכר הלימוד במלואו בעת ההרשמה. תלמיד שלא יסדיר את התשלום עד יום פתיחת הקורס הראשון אליו נרשם יחויב בכרטיס אשראי שהושאר כפיקדון. במידה והתשלום לא הוסדר עד לפתיחת הקורס התלמיד לא יהא רשאי להשתתף בקורס. ניתן לשלם במזומן, בכרטיס אשראי, העברה בנקאית ובהמחאה לפקודת BDO בית הספר לפיננסים  בע"מ. ידוע לי כי ההמחאות לא ניתנות לביטול אלא בהסכמת האקדמיה לפיננסים מראש ובכתב.