1. כללי
לעיתים מגיעות פניות של תלמידים לשינוי חיוב כספי של שכר לימוד בגין ביטול לימודים, ביטול קורסים, ביטול תקורה או הגשת עבודה באיחור, וזאת מסיבות שונות. לשם כך הוקמה ועדת ערעורים לענייני שכר לימוד (להלן: "הוועדה") שמטרתה לדון בבקשות אשר מוגשות בהקשר זה. יש להדגיש, כי מטרת הוועדה היא לדון בבקשות שעניינן נסיבות חריגות ובלתי צפויות, ולא בבקשות שנומקו בטעמים אחרים.
מטרתו של נוהל זה היא להסדיר את הנושא.

2. הפנייה אל הוועדה
דבר קיומה של הוועדה יפורסם באתר האקדמיה לפיננסים שכתובתו www.bdo-academy.co.il שבו יפורטו נימוקי הבקשה לשינוי החיוב הכספי.

ככלל, פנייה אל הוועדה צריכה להיעשות בסמוך ככל האפשר לקרות העילה שבגינה מוגשת הפנייה.
על תלמיד הפונה באיחור להסביר בפנייתו את סיבת האיחור.
הטופס ימולא באופן ממוחשב ולא בכתב יד. על מגיש הבקשה לצרף מסמכים ואישורים מתאימים בתמיכה לנימוקי הבקשה. בקשה אשר תוגש ללא מסמכים ואישורים כאמור, לא תטופל ולא תובא לדיון בפני הוועדה.
את טופס הבקשה והמסמכים יש לשלוח לכתובת הבאה:orlyn@bdo-academy.co.il .

3. נושאים שאינם בטיפול הוועדה
הוועדה איננה דנה בבקשות לביטול דמי רישום, החזר עלות חומרי לימוד (ספרות).

4. סינון מוקדם של בקשות
כל בקשה שמוגשת תעבור לסינון מוקדם אצל רכזת הוועדה.
בקשות שעניינן אינו נסיבות חריגות ובלתי צפויות, כגון אלה שיפורטו להלן, לא יובאו לדיון בפני הוועדה :
• אי מציאת עניין בתכני קורס.
• עומס לימודי, תעסוקתי או משפחתי.
• אי קבלת אישור ממקום העבודה ליציאה ללימודים.
• נסיעה לחו"ל שלא בשל נסיבות חריגות ובלתי צפויות.
• פניות אחרות שלא בשל נסיבות חריגות ובלתי צפויות.

5. הוועדה רשאית להסמיך את רכזת הוועדה לאשר פניות מסוימות בעצמה מבלי שיהיה צורך בכינוס הוועדה.

6. בקשות שיועברו לדיון בפני הוועדה

בקשות שעניינן נסיבות חריגות ובלתי צפויות, כגון אלה שיפורטו להלן, יובאו לדיון בפני הוועדה:
• בעיות בריאות פיזית או נפשית של התלמיד
• א ב ל במשפחה
• פניות אחרות בשל נסיבות חריגות ובלתי צפויות

7. מועד כינוס הוועדה
הוועדה תתכנס אחת לחודש לערך

8. הרכב הוועדה
1. מנהל הפיתוח העסקי, יו״ר
2. מנכ"ל המכללה
3. סמנכ"ל המכללה
4. רכזת החטיבה

9. החלטות –  החלטת הוועדה תינתן בתוך 30 ימים ממועד קבלת כל המסמכים שנדרש הפונה להמציא.
יו"ר הוועדה רשאי להאריך מועד זה מטעמים מיוחדים. ההחלטה תישלח אל הפונה.