האקדמיה לפיננסים מציגה שאלות "חמות" לתרגול הבחינה ביסודות הביטוח –

תלמידים יקרים,
לקראת הבחינה הקרובה ביסודות הביטוח, אנו חושפים בפניכם שאלות חמות דומות לשאלות שיתכן וישאלו בבחינה.
השאלות הוכנו במיוחד עבורכם ע"י שלום גולן, מרצה ליסודות הביטוח באקדמיה לפיננסים.
נשמח לעמוד לרשותכם בקורסים נוספים ומרתונים לכל בחינות הרשות לניירות ערך ומשרד האוצר,בכל הארץ .
מאחלים לכם הצלחה מלאה בבחינה!

שאלות "חמות" לתרגול הבחינה ביסודות הביטוח
תשובות לשאלות בסוף הקובץ

1. מבוטח שעיין בפוליסת דירה טוען שקיימת סתירה בין ערך כינון לבין :
א. עיקרון הסיבה הקרובה
ב. עיקרון זיקת הביטוח
ג. עיקרון חובת הגילוי
ד. עיקרון השיפוי
ה. עיקרון התחלוף

2. ביטוח על בסיס שיפוי ניתן לערוך בענפי הביטוח הבאים :

א. בכל ענפי הביטוח , למעט בביטוחי חיים ובביטוחי תאונות אישיות.
ב. בכל ענפי הביטוח בהם קיימים גם עקרונות התחלוף וההשתתפות
ג. בכל ענפי הביטוח למעט ביטוחי אחריות וביטוחי חיים.
ד. תשובות א' + ב' נכונות
ה. רק בביטוחי ביטוח חיים ובביטוח נכות מחלה ותאונה על בסיס שיעור מוסכם מראש.

3. מבטח ששילם תביעות רבות מהצפוי בשנת 2010 נחשף עקב כך למצב בו הונו קטן מהנדרש בחוק. מה על המפקח על הביטוח לבצע(כפעולה ראשונה) ?

א. להורות למבטח להעביר את הסיכונים למבטח אחר
ב. לדרוש מהמבטח להגדיל את ההון בתוספת קנס.
ג. לדרוש מהמבטח להגדיל את ההון.
ד. לפרסם בשני עיתונים יומיים
ה. להורות למבטח שיימנע מסוגי פעולות כגון קבלת סיכונים נוספים

4.מבוטח בביטוח לאומי זכאי, על פי חוק, לקצבאות/גמלאות במקרים הבאים :

א. תאונות עבודה, תאונות אישיות בארץ ובחוץ לארץ
ב. תאונות עבודה, זקנה ומילואים
ג. ניתוחים בארץ ובחוץ לארץ
ד. תאונות עבודה
ה. תאונות עבודה ושירות מילואים

5.חנה מעסיקה את דוד במשק בית מזה 3 שנים. על פי דין, חנה חייבת לבטח את דוד :

א. בביטוח פנסיוני מקיף וביטוח חבות מעבידים
ב. בביטוח פנסיוני מקיף ובביטוח תאונות אישיות.
ג. בביטוח פנסיוני מקיף וביטוח אבדן כושר עבודה
ד. בביטוח פנסיוני מקיף ובביטוח לאומי
ה. בביטוח פנסיוני מקיף

6. במסגרת תקנות האוצר הוגדרו מספר פוליסות תקניות. מי מאלו מוגדרות כפוליסות תקניות?

1. פוליסה לביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 4 טון מקיף וצד שלישי –
2. פוליסה לביטוח דירה
3. הפוליסה לביטוח חובה (נפגעי גוף)
4. פוליסה לביטוח ציוד מכני הנדסי

א. תשובות 1+2 נכונות
ב. תשובות 1+3 נכונות
ג. תשובות 1+4 נכונות
ד. תשובות 1+2+3 נכונות
ה. כל התשובות נכונות

7. בעת החמרה בסיכון על המבוטח להודיע על כך למבטח. באילו ענפים לא חלה חובה זו ?

א. בביטוחי רכוש ונכות מחלה ותאונה
ב. בביטוחי רכוש ואחריות
ג. בביטוחי חיים
ד. בביטוח רכוש בלבד
ה. בכל ענפי הביטוח למעט בביטוח ימי

8.מה דומה בקרן פנסיה חדשה מקיפה ובקרן פנסיה כללית?

א. ערך הפדיון, ייעוד לקצבה, ניהול ההשקעות
ב. ניהול ההשקעות, דמי הניהול, מסלולי הביטוח
ג. הייעוד לקצבה, ערך הפדיון, הכיסויים הביטוחיים
ד. ערך הפדיון והייעוד לקצבה
ה. דמי הניהול, ערך הפדיון והייעוד לקצבה

9.במטרה לשפר את השירות ללקוחותיו ולהרוויח מכך הפנה סוכן ביטוח את לקוחותיו למוסך מסוים. מהו שיעור העמלה שרשאי הסוכן לקבל מהמוסך ?

א. עד 10% מעלות התיקון לפי קביעת שמאי רכב מוסמך.
ב. באופן סביר לעלות התיקון ולמספר הרכבים שהופנו.
ג. אינו רשאי לכל כל עמלה או הטבה מבעל המוסך.
ד. עד 250 ₪ בגין כל מקרה.
ה. עד 500 ₪ בגין כל רכב.

10.על פי חוק חוזה ביטוח חלה חובת הצמדה של סכום הביטוח . מהו המועד, על פי חוק חוזה ביטוח, לתחילתה וסיומה של ההצמדה ובאיזה ענפי ביטוח חלה החובה להצמיד ?

א. בביטוחי אחריות מיום כריתת החוזה ועד ליום קרות מקרה הביטוח –
ב. בכל ענפי הביטוח מיום תחילת הביטוח. –
ג. בביטוחי נכסים ואחריות מיום כריתת החוזה ועד ליום קרות מקרה הביטוח –
ד חובת ההצמדה חלה מיום קרות מקרה הביטוח
ה. בביטוחי חיים מיום כריתת חוזה הביטוח –

מקווים שהצלחתם!!!
נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או עניין נוסף.

כל הזכויות שמור לשלום גולן ולאקדמיה לפיננסים ©