תלמידים יקרים,
לקראת הבחינה הקרובה באתיקה, אנו חושפים בפניכם 10שאלות חמות דומות לשאלות שיתכן וישאלו בבחינה.
השאלות הוכנו במיוחד עבורכם ע"י אמיר אלשייך, מרצה לאתיקה באקדמיה לפיננסים.
מאחלים לכם הצלחה מלאה בבחינה!
– תשובות לשאלות בקובץ בתחתית הדף –

1.אילו מהחובות הבאות חלות על מיכה, שמייעץ לאחיו ללא רישיון במסגרת הפטור של יעוץ לבני משפחה ללא רישיון?

א.חובת אמון
ב.הודעה על ניגוד עניינים
ג.חובת סודיות
ד.חובת גילוי נאות
ה.אף אחת מהחובות הנ"ל לא חלה על מיכה

2.רונצ'ו שהינו מנהל תיקים, מעוניין לנהל תיק השקעות לאחותו ציפורה. אילו מהמשפטים הבאים נכונים ביחס לסיטואציה זו?
א.אסור למנהל תיקים לנהל תיק השקעות עבור בני משפחתו
ב.מותר לו לנהל עבורה תיק השקעות במידה והנכסים המוחזקים הינם אג"ח להמרה
ג.מותר לו לנהל עבורה תיק השקעות במידה והוא רוכש במסגרתו רק אג"ח מדינה וכתבי אופציות
ד.מותר לו לנהל עבורה תיק השקעות אם הוא רוכש במסגרת התיק רק אופציות, חוזים עתידיים וקרנות נאמנות פתוחות.
ה.מותר לו לנהל עבורה רק אם הוא רוכש מניות של חברות פרטיות, מוצרים מובנים, השקעות במט"ח ונע"מ.

3.להלן שלושה היגדים:
I) כאשר מנהל תיקים בעל רישיון מנהל תיקים לאחיו מותר לו לנהל תיק רק במידה ויש בתיק נכסים שגם למנהל עצמו מותר להחזיק
II)מותר למנהל תיקים בעל רישיון לתת יעוץ לאחיו ללא כל הגבלה ביחס לני"ע עליהם ניתן היעוץ
III) אדם שאינו בעל רישיון, המנהל תיק עבור בן משפחתו, יכול להתנות שכר ברווח
אילו מהמשפטים הבאים נכונים?

א. I, II
ב. I,III
ג. II,III
ד. כל המשפטים נכונים
ה. כל המשפטים אינם נכונים

4.יורם הינו מנהל תיקים בעל רישיון, העובד בחברה לניהול תיקים, אשר יש לה חברה בת העוסקת בחיתום. בנסיבות המתוארות, איזה מהמשפטים הבאים נכון?
א.אסור ליורם, בשום מקרה, להזמין עבור לקוח מניות בהנפקה שהחברה הבת משמשת חתם להצעתן.
ב.במקרה שחלפו חודשיים ממועד קיום ההתחייבות החיתומית, מותר ליורם לרכוש עבור לקוח מניות שהחברה הבת שימשה חתם להצעתן, רק אם הלקוח הסכים מראש ובכתב לרכישה המסוימת.
ג.במקרה שחלפו ארבעה חודשים ממועד קיום ההתחייבות החיתומית, מותר ליורם לרכוש עבור לקוח מניות שהחברה הבת שימשה חתם להצעתן, רק אם הלקוח הסכים מראש ובכתב לרכישה המסוימת.
ד. יורם צריך לדווח ללקוח בכל מקרה שהוא מבצע עבורו רכישה של מניות שהחברה הבת שימשה חתם להצעתן, בתוך 15 יום מביצוע הרכישה.
ה.מותר ליורם לרכוש עבור לקוח מניות שהחברה הבת שימשה חתם להצעתן, רק במהלך המסחר בבורסה.

5. חברת "דיאנה" היא חברה לניהול תיקי השקעות. חברת "פלורה" מחזיקה בכל הון המניות של חברת "דיאנה" ומניותיה שלה נסחרות בבורסה. בנסיבות המתוארות, איזה מהמשפטים הבאים נכון?
א.אסור לחברת "דיאנה" לרכוש עבור לקוחותיה מניות של חברת "פלורה" מכיוון שחברת "פלורה" מחזיקה ביותר מ 10%- מאמצעי השליטה בחברת "דיאנה".
ב.אסור לחברת "דיאנה" לרכוש עבור לקוחותיה מניות של חברת "פלורה" מכיוון שהחוק
אוסר עליה לתת טובת הנאה לחברת "פלורה" בקשר עם ניהול תיקי לקוחותיה.
ג. מותר לחברת "דיאנה" לרכוש עבור לקוח מניות של חברת "פלורה" אם בהסכם עם הלקוח נרשם כי חברת "דיאנה" רשאית לעשות זאת.
ד.מותר לחברת "דיאנה" לרכוש עבור לקוח מניות של חברת "פלורה" אם הודיעה ללקוח על הקשר שלה לחברת "פלורה" והלקוח הסכים מראש ובכתב לביצוע הרכישה המסוימת.
ה.מותר לחברת "דיאנה" לרכוש עבור לקוח מניות של חברת "פלורה" ללא כל מגבלה, מכיוון שחברת "דיאנה" היא מנהל תיקים שהוא תאגיד קשור לגוף מוסדי ולפיכך מותר לה להעדיף את הנכסים הפיננסיים של הגוף המוסדי אליו היא קשורה.

6.מלכה היא בעלת רישיון מנהלת תיקים, אשר עבדה במקצוע אך לאחר מספר שנים, היתלתה את רישיונה ואיננה עוסקת בו יותר. עברה של מלכה כמנהלת תיקים ידוע לכל חברותיה, ואלה פונות אליה מידי פעם על מנת שתנהל עבורם תיק השקעות. מלכה דוחה בנימוס את רוב הפניות, משום שאין ברשותה ביטוח, אולם לשתי החברות הטובות ביותר שלה, ציפי ויהודית, לא יכלה מלכה לסרב, והחלה לנהל עבורן תיק השקעות.
בנסיבות המתוארות, איזה מהמשפטים הבאים נכון?

א.למלכה אסור היה להיענות לבקשת יהודית וציפי, משום שאיננה בעלת רישיון תקף.
ב. למלכה מותר היה להיענות לבקשת יהודית וציפי, אולם אסור לה לנהל את תיקיהן של חברותיה למשך יותר משנה קלנדרית אחת.
ג. למלכה מותר היה להיענות לבקשת יהודית וציפי, אולם עליה ליידע את יהודית וציפי על כך שהן לא זוכות כלל להגנות הקבועות בחוק הייעוץ, משום שהיא איננה בעלת רישיון תקף.
ד. למלכה אסור היה להיענות לבקשת יהודית וציפי משום שאין לה ביטוח כנדרש מבעל רישיון.
ה.למלכה מותר היה להיענות לבקשת יהודית וציפי, אולם עליה להודיע להן כי איננה בעלת רישיון, כי היתלתה את רישיונה, וכי היא אינה מבוטחת בביטוח כנדרש מבעל רישיון.

7.אילו מהבאים נכון ביחס לייעוץ בכלי התקשורת?
א.ליועץ השקעות שהינו בעל רישיון אסור ליעץ בכלי התקשורת אלא רק בפגישה פנים מול פנים
ב. ייעוץ השקעות בכלי התקשורת, בין בידי בעל רשיון ובין בידי מי שאין לו רשיון, יכלול הודעה של נותן הייעוץ אם יש לו או אין לו ענין אישי בנושא, וכן הודעה שמתן הייעוץ אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם
ג.ייעוץ השקעות בכלי התקשורת, בין בידי בעל רשיון ובין בידי מי שאין לו רשיון, יכלול הודעה של נותן הייעוץ אם יש לו או אין לו ענין אישי בנושא. יועץ שהינו בעל רישיון צריך גם לכלול הודעה שמתן הייעוץ אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם
ד.אי הכללת הודעה של נותן הייעוץ אם יש לו או אין לו ענין אישי בנושא, וכן הודעה שמתן הייעוץ אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם מהווה עבירת משמעת בלבד
ה. אי הכללת הודעה של נותן הייעוץ אם יש לו או אין לו ענין אישי בנושא, וכן הודעה שמתן הייעוץ אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם מהווה עבירה אתית בלבד

8. איזה מבין המשפטים/הנושאים הבאים חייב להיכלל בהסכם בין יועץ השקעות ללקוח?
א. פירוט של עמלות הקניה והמכירה שהבנק יגבה מהלקוח בגין ביצוע פעולות בניירות ערך ונכסים פיננסיים.
ב. כל המשפטים והנושאים הנכללים בתשובות האחרות חייבים להיכלל בהסכם.
ג. פירוט של השכר והחזרי הוצאות שישולמו ליועץ ההשקעות על ידי הלקוח ואופן חישובם.
ד.הודעה כי היועץ עוסק בייעוץ השקעות ולא בשיווק השקעות ואין לו זיקה לנכסים פיננסיים.
ה. הוראות לעניין סוגי ניירות הערך והנכסים הפיננסיים שאליהם יתייחס הייעוץ, או קביעה כי אלה ייקבעו על פי שיקול דעתו של יועץ ההשקעות.

9.אברהם הינו בעל רישיון מנהל תיקים. לאברהם שלושה לקוחות: יצחק, יעקב ויוסף ולכל אחד מהם חשבון נפרד. בנסיבות המתוארת, איזה מהמשפטים הבאים נכון?
א.מותר לאברהם לקבל החזר עמלת קנייה או מכירה בגין ביצוע עיסקאות בניירות ערך עבור יצחק מהבנק שבו מצוי החשבון של יצחק, בהתאם להסכם שבין אברהם לבנק ובלי צורך לקבל את הסכמתו של יצחק לשיעור ההחזר.
ב.מותר לאברהם להחזיק בחשבון אחד את ניירות הערך של יצחק, יעקב ויוסף, אך אסור לו לבצע עיסקאות עבור שלושת הלקוחות בהוראה מרוכזת אחת.
ג. אסור שהשכר שיקבל אברהם מיעקב יהיה תלוי ברווח שיפיק יעקב מהעיסקאות שהוא מבצע עבורו, אך מותר שהשכר יהיה תלוי במספר העיסקאות שיבצע עבור יעקב.
ד.אברהם נדרש לשמור בסוד כל מידע שיביא יוסף לידיעתו בקשר לחשבונו ולנכסיו, לרבות מסמכים ותוכנם.
ה.מותר לאברהם לבצע עבור יעקב עיסקה בחוזה עתידי, אם ידווח ליעקב על העיסקה בתוך 7 ימים ממועד ביצועה ויסביר לו, במסגרת הדיווח, מהו הסיכון הכרוך בביצוע עיסקה מסוג זה.