תלמידים יקרים,

להלן שחזור הבחינה בחשבונאות של הרשות לניירות ערך שנערכה ביום ב',14.05.2012.

מקווים שהשחזור יעזור לכם לקבל פרספקטיבה לתשובות שעניתם.

נשמח לעמוד לרשותכם בקורסים נוספים ומרתונים לכל בחינות הרשות לניירות ערך ומשרד האוצר.

שחזור הבחינה:

שאלה 1

אלו מהתנאים הבאים אינם הכרחיים להכרה בנכס בלתי מוחשי:

א.  הנכס יגיע לבשלות והחברה יכולה להשתמש בו או למכורו בעתיד.

ב.  לחברה חוזה בר אכיפה בנוגע לתקבולים עתידיים.

ג.  החברה מתכוונת להשלים ולפתח את המוצר.

ד.  קיימת התכנות טכנית לשימוש בנכס.

ה. כל הטענות למעלה הכרחיות לשם הכרה בנכס.

נתונים לשאלות 2-4 :

חברת מיכלין הוקמה בתאריך 1.1.2005, ביום הקמתה הנפיקה החברה 10,000 מניות רגילות 1 ש"ח ע.נ תמורת 10,000 ש"ח. יתרת ההון העצמי של החברה ליום 31.12.2010 הייתה 840,000 ש"ח.

בתאריך 1.1.2011 הנפיקה החברה 5,000 מניות בכורה 5 ש"ח ע.נ כל אחת, צוברות ומשתתפות (10%) תמורת 50,000 ש"ח.

בתאריך 1.10.2011 הנפיקה החברה 20,000 מניות רגילות 1 ש"ח ע.נ תמורת 200,000 ש"ח.

הרווח הנקי של החברה בשנת 2011 הסתכם ב 500,000 ש"ח. בתאריך 31.12.2011 חילקה החברה דיבידנד בסך 500,000 ש"ח.

שאלה 2

מה יתרת ההון העצמי לתאריך 31.12.2011 ?

א.      1,090,000

ב.      1,100,000

ג.       1,085,000

ד.      1,087,500

ה.     כל התשובות אינן נכונות.

שאלה 3

מה סך הדיבידנד שחולק למניות הבכורה בשנת 2011?

א.229,773

ב. 2,500

ג. 228,636 
ד. 71,071

שאלה 4

מה הרווח הבסיסי למניה לשנת 2011?**

א.      33.33

ב.      16.67

ג.       16.52

ד.      כל התשובות אינן נכונות

ה.     33.17


**
במידה ופותרים את השאלה לפי התקן הרלבנטי IAS33  אשר מטפל ברווח למניה אזי על פי סעיפים 13א ו- 14א לנספח א ודוגמא 11 לתקן יש להפחית את זכאותן של מניות הבכורה גם בגין הצבירה וגם בגין ההשתתפות כאילו חולק כל הרווח הנקי.

לפיכך המונה בתשובה יהיה:

500,000 ש"ח בגין רווח נקי בניכוי 5,000*5*10% בגין צבירת הדיבידנד המגיע למניות הבכורהכן בניכוי 497,500 (סכום הרווח הנקי הנותר לחלוקה)*5,000*5 (ערך נקוב של מניות הבכורה) לחלק ל- 55,000 (סך ערך נקוב של כל המניות רגילות +בכורה, פעולה זו מייצג את חלקן ברווח הנקי של מניות הבכורה על פי יחס הערך הנקוב שלהן מסך המניות הקיימות).

לסיכום המונה יהיה:

המכנה יהיה ממוצע משוקלל של מניות רגילות – 15,000

לסיכום במידה והרשות התייחסה לתקן לגבי מניות משתתפות התשובה  18.09 וכל התשובות אינן נכונות.

להערכתי הרשות לא התייחסה לעניין זה (שהוא מאוד פינתי) אלא פתרה את התרגיל באופן הבא:

במונה נלקח הרווח הנקי בניכוי דיבדנד למניות הבכורה בשל צבירה:

במכנה: 15,000

ולכן התשובה היא 31.17

שאלה 5

החברה הנפיקה 100 מיליון ש"ח ע.נ אג"ח להמרה לחמש שנים נושא ריבית נקובה בשיעור של 8%.

ריבית השוק לאג"ח עם זכויות להמרה 7% וריבית השוק לאג"ח ללא זכות להמרה 10%

איזה מהתשובות להלן נכונות:

א.   גידול בהתחייבויות של 92,418,426 וגידול ברכיב הוני של 11,681,771.

ב.   גידול במזומן של 100,000,000 וגידול ברכיב הוני של 11,681,771.

ג.    גידול במזומן של 11,681,771 וגידול ברכיב התחייבות של 92,418,426.

ד.   גידול בהתחייבויות של 92,418,426 וגידול זהה במזומן.


שאלה 6

בשנת 2011 רשמה החברה בדוחותיה הכספיים הוצאות פחת של 150,000 ש"ח. לאחר תקופה התגלתה טעות והוצאות הפחת בפועל הינם 160,000 ש"ח. נתון כי שיעור המס הינו אפס. להלן מספר טענות:

 1. אין שינוי במזומנים ושווה מזומנים.
 2. מזומנים ושווה מזומנים יקטנו ב 10,000 ש"ח.
 3. לא יהיה שינוי בתזרימי מזומנים נטו מפעילות שוטפת.
 4. מזומנים נטו מפעילות שוטפת יקטנו ב 10,000 ש"ח.
 5. מזומנים נטו מפעילות שוטפת יגדלו ב 10,000 ש"ח.

מהי התשובה הנכונה ביותר?

א.        משפט 5 נכון.

ב.        משפטים 1 ו 3 נכונים.

ג.         משפטים 2, 4 ו- 5 נכונים.

ד.        משפט 3 נכון.

ה.       אף תשובה אינה נכונה.

שאלה 7

בתאריך 1.1.09 רכשה החברה רכוש קבוע תמורת 300,000 ₪. בתאריך 30.6.09 הנכס היה מוכן לפעולה והחלו לייצר בעזרתו מוצרים ברי שיווק. החברה מפחיתה את הנכס בשיטת קו ישר על פני 10 שנים ללא ערך גרט. לאחר שנה וחצי בתאריך 1.1.2011 בוצע שינוי אומדן כך שאורך חיי הנכס הכולל הינו 4 שנים במקום 10 שנים. החברה הינה ציבורית ומפרסמת דוחות רבעוניים.

מה עלותה המופחתת של המכונה לתאריך 31.12.2011?

א.        153,000

ב.        255,000

ג.         191,250

ד.        120,000

ה.       180,000


שאלה 8

בשנת 2011 רשמה החברה בדוחותיה הכספיים ירידת ערך מונטין בסך 25,000 ש"ח. לאחר תקופה התגלתה טעות וירידת הערך בפועל הינה בסך 10,000 ש"ח. נתון כי שיעור המס הינו אפס. להלן מספר טענות:

 1. הרווח הגולמי עלה.
 2. תזרים מזומנים מפעילות שוטפת גדל ב-15,000 ש"ח
 3. חל גידול במזומנים ושווי מזומנים ב-15,000 ש"ח.
 4. לא היה שינוי במזומנים ושווי מזומנים.

מהי הטענה הנכונה ביותר?

א.        משפט 2 נכון

ב.        משפטים 1 ו 3 נכונים

ג.        משפטים 2 ו 4 נכונים

ד.       משפט 4 נכון

ה.       אף תשובה אינה נכונה

שאלה 9

בחברת קשמיר קיימים שני הבדלים בין מס הכנסה לבין הספרים:

 1. החברה קיבלה סכומים על חשבון שירותים שיינתנו בשנה הבאה ולכן הכירה בהכנסות מראש.
 2.   קיימת מכונה המופחתת בספרים בקו ישר על פני 3 שנים. לעומת זאת מס הכנסה מפחית את המכונה על פני 5 שנים.

כיצד יירשמו המסים הנדחים?

א.        נכס מס נדחה שוטף בגין המכונה וההכנסות מראש.

ב.        נכס מס נדחה לא שוטף בגין המכונה וההכנסות מראש.

ג.         נכס מס נדחה שוטף בגין ההכנסות מראש ונכס מס נדחה לא שוטף בגין המכונה.

ד.        נכס מס נדחה שוטף בגין המכונה ונכס מס נדחה לא שוטף בגין ההכנסות מראש.


שאלה 10

בעת רכישת חברת בת בשיעור של מעל 50%, אילו מבין הטענות הבאות הן נכונות בנוגע דוחות מאוחדים:

 1. בדוחות המאוחדים של חברת האם לא יופיע סעיף השקעה.
 2. סך ההון העצמי של חברת הבת יאוחד ויוצג עם ההון העצמי של חברת האם.
 3. חברת האם חייבת לאחד את כל החברות הבנות שלה במידה וקיימות לה מספר חברות בנות.
 4. חברת האם הינה בעלת שליטה במידה ולחברה האם זכויות הצבעה של מעל ל- 50% במישרין או בעקיפין, בנוגע לבחירת נציגים לדירקטוריון.

מהי הטענה הנכונה ביותר?

א.      משפטים 1,3 ו – 4.

ב.      משפטים  1 ו- 3.

ג.       משפט 2.

ד.      כל המשפטים נכונים.

ה.     כל המשפטים לא נכונים.


שאלה 11

לחברה אמירוש חברת בת בשם חברה מיכלי בשיעור החזקה של 100%. להלן סעיפים מתוך דוחותיה הכספיים המאוחדים של חברת אמירוש:

הכנסות – 200,000 ש"ח.

רווח גולמי – 120,000 ש"ח

רווח נקי אחרי מס – 35,000 ש"ח

חלק המיעוט ברווח – 10,000 ש"ח

במידה והחברה הייתה מחזיקה בחברת מיכלי בשיעור החזקה של 90% אלו שינויים יחולו בדוחותיה הכספיים המאוחדים של חברת אמירוש:

א. ההכנסות יירדו, רווח נקי לאחר מס יירד וחלק המיעוט ברווח יעלה.

 ב. לא יחול שינוי באף אחד מהסעיפים.

 ג.  ההכנסות יירדו, רווח גולמי יירד, רווח נקי לאחר מס יירד וחלק המיעוט ברווח יעלה.

 ד.  חלק המיעוט ברווח יעלה.

שאלה 12

להלן מפורטים אירועים אשר התרחשו לאחר תאריך המאזן אך לפני פרסום הדוחות הכספיים.

אלו מבין האירועים הבאים מחייבים התאמה:

א.        מנכ"ל החברה התפטר מתפקידו ומונה אחר במקומו.

ב.        דיבדנד שהוכרז לאחר תאריך המאזן.

ג.         שריפת מלאי במחסן המרכזי של החברה.

ד.        זכייה במכרז אשר יבטיח 20% מהכנסות החברה.

ה.       כל התשובות שגויות – כלומר כל האירועים למעלה לא מחייבים התאמה.


שאלה 13

אלו מבין המשפטים הבאים אינו נכון בהקשר לדוחות ביניים (דוחות רבעוניים) על פי IAS34:

א. דוחות ביניים הם פחות מהימנים מדוחות שנתיים*

ב. דוחות ביניים מתבססים על אומדנים יותר מאשר דוחות שנתיים.

ג. בדוחות ביניים חברה יכולה להגיש דוחות תמציתיים (דוח רווח והפסד, מאזן, תזרים מזומנים ודוח שינויים בהון העצמי).

ד. החברה מחויבת לדווח דוחות ביניים על פי הגישה הדיסקרטית.

*משפט זה נכון על פי שיקול דעת, הוא לא מצויין במפורשות בתקן.

שאלות 14-16:

להלן פעולות שאשר התרחשו בחברה בשנת 2011. החברה מסווגת תשלומי דיבדנדים וריביות בפעילות מימון. אנא להניח כי אם לא צוין אחרת הפעילויות הבאות התרחשו במזומן.

מה היה השינוי במזומנים בפעילות השקעה, שוטפת ומימון?

פעולה                                                            סכום                              תשובות

תמורה ממכירת קרקע                                 150,000 ש"ח              השקעה בפלוס

השקעה בעלויות שיפוץ במושכר                     300,000 ש"ח              השקעה במינוס

תקבול מחכירה תפעולית ב-31.12.2011          250,000 ש"ח              אין השפעה

רווח הון ממכירת קרקע                                     50,000 ש"ח                שוטפת מינוס

דיבדנד שהוכרז ויחולק בשנת 2012                  200,000 ש"ח              אין השפעה

גיוס חוב בעזרת הנפקת אג"ח                           1,000,000 ש"ח           מימון פלוס

גידול בלקוחות וחייבים                                      180,000 ש"ח              שוטפת מינוס

קיטון בספקים וזכאים                                        70,000 ש"ח                שוטפת מינוס

ריבית ששולמה על אג"ח                                   50,000 ש"ח                מימון מינוס וגם

                                                                                                 שוטפת בפלוס(נטרול)

רווח משערוך ניירות ערך מוחזקים למסחר         20,000 ש"ח            שוטפת מינוס

דיבדנד שהוכרז וחולק                                  100,000 ש"ח              מימון מינוס

רווח נקי                                                      500,000 ש"ח            שוטפת פלוס

שאלה 17

להלן מאזן חברה "מנעמים, מטעמים וקשקושים" ליום 31.12.2011:

נכסים שוטפים                                                  התחייבויות שוטפות

מזומנים                          15,000            ספקים                                      55,000

ניירות ערך מוחזקים למסחר      2,498     הלוואה לזמן קצר                      23,400

לקוחות                           60,358            זכאים                                       23,300

מלאי                             43,922

סה"כ נכסים שוטפים           121,778     סה"כ התחייבויות שוטפות       101,700

נכסים לא שוטפים                                            התחייבויות לא שוטפות

רכוש קבוע                     55,000            אג"ח לשלם                               67,900

סה"כ נכסים לא שוטפים       55,000       סה"כ התחייבות לא שוטפות    67,900

                                                                                                                       

הון עצמי                                   7,178

סה"כ נכסים                  176,778         סה"כ התחייבויות והון עצמי      176,778

מהי התשובה הנכונה מבין הבאות בנוגע ליחסיה של החברה לשנת 2011:

            יחס שוטף        יחס מהיר        יחס מיידי

א.      1.197              קטן מ-1            קטן מ- 0.2

ב.      1.898             גדול מ-1              גדול מ- 0.2

ג.       0.89               קטן מ- 1              קטן מ- 0.2

ד.      1.197              גדול מ-1             גדול מ- 0.2


שאלה 18

בהמשך לנתוני שאלה 17, להלן נתונים בנוגע לאירועים שהתרחשו בשנת 2012:

 1. הכרזת דיבדנד אשר ישולם בשנת 2013 בסך 30,000 ש"ח.
 2. רכישת מכונה בסכום של 15,000 ש"ח.
 3. רווח נקי בשנת 2012 הוא 35,000 ש"ח.

מה היה השינוי בהון העצמי של החברה בשנת 2012:

 

א.        גידול של 35,000 ש"ח.

ב.        גידול של 20,000 ש"ח.

ג.         גידול של 5,000 ש"ח.

ד.        כל התשובות שגויות.

שאלה 19

חברת לוויני 8200 מקבלת בתחילת שנה סכום בגין עסקאות שירותים. החברה מכירה בהכנסה על פני 30 חודשים. להלן נתונים מדוחותיה הכספיים של החברה לשנים 2009-2011:

2009

2010

2011

הכנסות מדוח רווח והפסד

40,000

68,000

84,000

הכנסות מראש

60,000

62,000

68,000

במידה והחברה הייתה מכירה בהכנסות על פני 24 חודשים ולא על פני 30 חודשים מה היו ההכנסות בדוח רווח והפסד לשנת 2011:

א.        141,000 ש"ח

ב.        80,000 ש"ח

ג.         76,000 ש"ח

ד.        אף תשובה אינה נכונה.

ה.       אין מספיק נתונים לפתרון השאלה.


שאלה 20

בשנת 2011 הוגשה כנגד החברה תביעה בסך 5 מיליון ש"ח. בתגובה לכך הגישה החברה תביעה כנגד של 10 מיליון ש"ח. עורכי הדין של החברה קבעו כי קיים סיכוי שהינו פחות מסביר (less likely than not)  שהחברה תאלץ לשלם לצד שכנגד. עם זאת עורכי הדין קבעו כי קיים סיכוי גבוה (more likely than not) שהחברה תזכה בתביעתה הנגדית בסכום משוער של 5 מיליון ש"ח.

אילו מבין הטענות הבאות הינה הנכונה ביותר:

א.        החברה תכיר התחייבות בסך 5 מיליון ש"ח ונכס בסך 5 מיליון ש"ח.

ב.        החברה תכיר התחייבות בסך 5 מיליון ש"ח בלבד.

ג.         החברה תכיר נכס בסך 5 מיליון ש"ח בלבד ותיתן גילוי בביאורים אודות התביעה שהוגשה כנגדה בסך 5 מיליון ש"ח.

ד.        החברה תיתן גילוי בביאורים בלבד אודות התביעה שהוגשה כנגדה בסך 5 מיליון ש"ח בלבד.

ה.       החברה תיתן גילוי בביאורים בלבד אודות התביעה שהוגשה כנגדה וכן אודות הנכס בגין התביעה שהיא הגישה.(במידה והתשובה שהייתה לכם עסקה בביאור רק לגבי התביעה שהוגשה כנגדה אז זו התשובה).