תלמידים יקרים,
לקראת הבחינה הקרובה במימון וסטטיסטיקה, אנו חושפים בפניכם שאלות חמות דומות לשאלות שיתכן וישאלו בבחינה.
השאלות הוכנו במיוחד עבורכם ע"י שלמה גוטלר, מרצה למימון וסטטיסטיקה באקדמיה לפיננסים.
נשמח לעמוד לרשותכם בקורסים נוספים ומרתונים לכל בחינות הרשות לניירות ערך ומשרד האוצר, בכל הארץ (ת"א, חיפה, ירושלים, ב"ש).
מאחלים לכם הצלחה מלאה בבחינה!

1.בנק מציע הלוואה לשנה של 10,000 ₪, בחמישה מסלולים. מהו המסלול שיועדף על הלווים?

סמן את המסלול המתאים.

א.מסלול שקלי, בריבית שנתית נקובה של 5%. הריבית מחושבת כל חודשיים.

ב.מסלול צמוד מדד, בריבית שנתית של 3.8%. הריבית מחושבת חודשית.

ג.מסלול שקלי, בריבית שנתית של P+0.75%. בנוסף 1.5% עמלת פתיחת תיק בעת לקיחת ההלוואה.

ד.מסלול צמוד דולר, בריבית שנתית של 4.9%. הריבית מחושבת כל מחצית שנה.

ה.מסלול שקלי, בריבית חודשית של 0.4%.

נתונים נוספים:

*ריבית פריים 4%.

-האינפלציה השנתית הצפויה 1.4%.

-שער הדולר בעת לקיחת ההלוואה 3.65=$1. השער הצפוי עם סיום ההלוואה 3.59=$1

נתונים לשאלות 2-5

בנק מציע הלוואת משכנתא בהחזרים תקופתיים שווים. ללווים מותר להחזיר מכסימום שליש מהכנסתם הפנויה נטו.
הזוג ישראלי מרוויחים 8000 ₪ ברוטו כל אחד ומשלמים מס של 25% כל אחד. הם מעוניינים במשכנתא של 750,000 ₪. הריבית בזמן החיסכון 0.44% לחודש. ובהחזר חודשי מכסימלי. שניהם בני 32.

2.באיזה גיל הם יוכלו לסיים את המשכנתא?

א.62 ב.63. ג.64 ד.65. אף תשובה אינה נכונה.

3.מהו החזר על חשבון ריבית בחודש השני. אם ידוע שהאינפלציה הצפוי ה היא 0.3% בחודש הראשון

ו- 0.35% בחודש השני?

א.כ- 3277 ₪. ב.כ- 3275 ₪. ג.כ- 3972 ₪. ד.כ- 3974 ₪. ה.אף תשובה אינה נכונה.

4.לאחר 36 חודשים. הריבית החודשית עלתה ל- 0.5%. מה יהיה ההחזר החודשי בחודש ה- 37?

א.כ- 4329 ₪. ב.כ- 4000 ₪. ג.כ- 4350 ₪. כ- 5000 ₪. ה.אף תשובה אינה נכונה.

5.הזוג ישראלי השיגו אישור מיוחד לפריסת ההחזרים לפי לוח סילוקין רגיל. בכמה גדול סך ההחזר הראשון מההחזר הראשון לפי לוח שפיצר, אם הם מעוניינים לסיים את המשכנתא באותו הגיל במידה והיו לוקחים את ההלוואה לפי שפיצר?

א.0 ₪. ב.כ- 250 ₪. ג.כ- 1639 ₪. ד.בכ- -250 ₪. ה.אף תשובה אינה נכונה.

6.נתונים שני פרויקטים קונבנציונאליים A ו- .B

0               1             2                 3

4000-                   2500        3000            1500
2000-                  1000        2000            B                      1500

מה מהמשפטים הבאים נכון?

א. עבור מחיר הון של 15% פרויקט Aעדיף.

ב. עבור מחיר הון של 25% פרויקט A עדיף.

ג. עבור מחיר הון של 15% פרויקט B עדיף.

ד. עבור מחיר הון של 17.54% פרויקט B עדיף.

ה. תשובות א' ו- ד' נכונות.

7.לפרויקט מסוים ענ"נ של 900000 ₪. אם ההשקעה הראשונית 1000000 ₪.

מהו הערך הנוכחי של התקבולים. ידוע שמחיר ההון 10%.

א.90909 ₪.

ב.90909- ₪.

ג.100000 ₪.

ד. לא ניתן לדעת.

ה. אף תשובה אינה נכונה.

8.נתונים שני פרויקטים קונבנציונאליים A ו- B. ידוע שממחירי הון של 12% לשנה ואילך הענ"נ של

פרויקט A גבוה יותר. בהנחה שהפרויקטים מוציאים זה את זה ומחיר ההון 19%. איזה פרויקט

עדיף?

א.A ב.B ג. אדישים בין שניהם. ד. נדחה את שניהם. ה. לא ניתן לדעת.

נתונים לשאלות 9-12

סוחר מציע 3 מסלולים לרכישת טלוויזיה.

מסלול 1:תשלום של 10% במזומן. את ה- 90% הנותרים מחלקים ב- 3 תשלומים חודשיים שווים. עליהם יש הנחה של 5%.

מסלול 2:תשלום של 40% במזומן, את ה- 60% הנותרים מחלקים ב- 6 תשלומים חודשיים שווים,עליהם יש הנחה של 7%.

מסלול 3: תשלום של 60% במזומן, את 40% הנותרים מחלקים ב- 10 תשלומים חודשיים שווים,עליהם יש הנחה של 10%.

9.במידה ומחיר ההון של הקונה הוא 1%, באיזה מסלול יבחר?

א. מסלול א' ב. מסלול ב' ג. מסלול ג' ד. אדיש בין א' ל- ג'. ה. לא ניתן לדעת.

10. במידה ומחיר ההון של הקונה הוא 1%, באיזה מסלול יבחר?

א. מסלול א' ב .מסלול ב' ג. מסלול ג' ד. אדיש בין א' ל- ג'. ה. לא ניתן לדעת.

11.במידה ומחיר ההון הריאלי של הקונה הוא 1% והאינפלציה החודשית 0.1%, באיזה מסלול יבחר?

א. מסלול א' ב. מסלול ב' ג. מסלול ג' ד. אדיש בין א' ל- ג'. ה. לא ניתן לדעת.

12.בבורסה נסחרת אג"ח עם ערך נקוב של 100 עם 31 חודשים לפדיון. שיעור התשואה השנתי לפדיון 3%. האג"ח מחלקת קופון שנתי של 6%. מה מחיר האיגרת?

א.109.83 ב.108.48 ג.97.53 ד.לא ניתן לדעת. ה. אף תשובה אינה נכונה.

נתונים לשאלות 13-14

לקוח מפקיד 9500 ₪ בהלוואה צמודת מדד הנושאת ריבית חודשית של 0.45% האינפלציה החודשית הצפויה עד סיום ההלוואה הינה 0.2%-.

13.מהי הריבית השנתית הנומינלית האפקטיבית שהלקוח ישלם על ההלוואה?

א.3.0% ב.5.4% ג.7.8% ד.4.5% ה.אף תשובה אינה נכונה.

14.מהו ההחזר הריאלי של ההלוואה?

א.כ-9787 ₪. ב.כ-10269 ₪. ג. כ- 9500 ₪. ד.כ- 10025 ₪. ה.אף תשובה אינה נכונה.

נתונים לשאלות 15-19

נתונות שתי מניות: "פפריקה ישראל" ו- ו- "סלק גזל"ן". להלן התפלגות תשואותיהן:

הסתברות                 0.25       0.25        0.25    0.25
"פפריקה ישראל"  9%             12%           0       5%-
"סלק גזל"ן"         10%            2%-        16%    0%

15.משקיע שונא סיכון, הפועל לפי כלל תוחלת שונות . איזו מניה יעדיף?

א. "פפריקה ישראל" ב. "סלק גזל"ן" ג.י דחה את שניהם. ד. אדיש ה. אף תשובה אינה נכונה.

16.מהו מקדם המתאם של תשואות שתי המניות?

א.כ- 0.15 ב.כ- 0.00 ג.כ- 0.27 ד.כ- 0.55 ה. אף תשובה אינה נכונה.

17.ידוע כי פרמיית הסיכון של השוק היא 1% והיא קטנה ב- 2% מריבית חסרת סיכון.

מהי הבטא של מניית "פפריקה ישראל"?

א.3 ב.2.5 ג.1.75 ד.1 ה. אף תשובה אינה נכונה.

18.מהי תוחלת התשואה של תיק השוק?

א.5%. ב.4% ג.3% ד.2% ה.אף תשובה אינה נכונה.

19.משקיע מעוניין לפזר את השקעתו כדלקמן: 25% במניית "פפריקה ישראל" , 25% במניית "סלק גזל"ן", ו- 50% בנכס חסר סיכון. מהי סטיית התקן של תיק זה?

א.25% ב.41.5% ג.10.55% ד.19.56% ה.אף תשובה אינה נכונה.

נתונים לשאלות 20-21

להלן נתונים על נכסים פיננסיים A-F , תוחלת התשואה וסטיית תקן:

תוחלת      סטיית תקן
A  6%             6%

13%     B16%
C 6% 9%
D 12% 10%
E 8% 11%
F 13% 14%

20.לפי כלל תוחלת שונות, איזה מהמשפטים הבאים נכון?

א.כל המשקיעים ישקיעו בנכס E.

ב.כל המשקיעים ישקיעו בנכס B.

ג.אף משקיע לא ישקיע בנכס D.

ד.אף משקיע לא ישקיע בנכס A.

ה.אף תשובה אינה נכונה.

21.איזה מבין הנכסים הללו נמצאים על עקום היעילות?

א.A, B, C

ב.B, E, F

ג.A, B, D

ד.B, D, F

ה.אף תשובה אינה נכונה.

22.נתון הפרויקט הבא:

שנה
0
1
2
3
תזרים
(100)
60
70
(10)
מחיר הון

6%
3%
5%

מהו ענ"ן הפרוייקט?

א.כ-25 ₪ ב.כ- 95 ₪. ג. כ- 112 ₪. ד. כ- 132 ₪. ה.אף תשובה אינה נכונה.

23.אם האינפלציה השנתית הצפויה הינה 2% לשנה, מהו ענ"ן הפרויקט במונחים ריאליים?

א.כ- 12 ₪. ב.כ- 11.8 ₪. כ- 14.1 ₪. ד.לא ניתן לדעת. ה.אף תשובה אינה נכונה.

24.נתונים שני פרויקטים A ו- B המשלימים זה את זה. ידוע שהענ"ן של פרויקט A שלילי. מה מהמשפטים הבאים נכון?

א. בהכרח נבצע את פרויקט B.

ב. בהכרח לא נבצע את פרויקט A.

ג. לא נבצע אף אחד מהם.

ד. ייתכן ונבצע את שניהם.

ה. אף תשובה אינה נכונה.

25.נתונות שתי מניות A ו- B. לשתיהן תוחלת וסטיית תקן זהה. מה נכון?

א. אף פעם לא כדאי לפזר את ההשקעה בין שתיהן.

ב. תמיד כדאי לפזר את ההשקעה.

ג. תמיד כדאי לפזר את ההשקעה אם מקדם המתאם 1-.

ד .תמיד כדאי לפזר את ההשקעה אם מקדם המתאם קטן מ- 1.

ה .אף תשובה אינה נכונה.

26.מודל CAPM מתקיים. נתונות המניות הבאות:

מניה
בטא
תוחלת תשואה
A
0
2%
B
1
10%
C
2.5
?

מהי תוחלת התשואה של מניה C?

א.17% ב.18% ג.19% ד.20% ה.אף תשובה אינה נכונה.

נתונים לשאלות 27-31

מודל CAPM מתקיים. כמו כן ידוע כי סטיית התקן של תיק השוק 10%. נתונות המניות הבאות?

מניה
בטא
סטיית תקן
A
0.3
4
B
1.5
10
C
?
?
כמו כן ידוע כי ריבית חסרת סיכון 6% וכן פרמיית הסיכון 2%.

27.מהו הסיכון הלא סיסטמתי של מניה A?

א.1 ב.2 ג.3 ד.7. ה. אף תשובה אינה נכונה.

28.מהי תוחלת התשואה של מניה B?

א.5%. ב.6% ג.7% ג.8% ה. אף תשובה אינה נכונה.

29.מהי תוחלת התשואה של תיק השוק?

א.5%. ב.6% ג.7% ד.8% ה. אף תשובה אינה נכונה.

30.ידוע כי השונות המשותפת של תשואת מניה C עם תשואת תיק השוק הינה 100.

מהי הבטא של מניה C?

א.1 ב.1.5 ג.1.75 ד.2.0 ה. אף תשובה אינה נכונה.

31.מהי תוחלת התשואה של מניה C?

א.5%. ב.6% ג.7% ג.8% ה. אף תשובה אינה נכונה.

נתונים לשאלות 32-33

בתאריך 1.1.11 לקחו הזוג ישראלי הלוואה מבנק "מצפון מפותח" בסך של 150,000 ₪, ההלוואה נפרעת בהחזרים חודשיים. הריבית השנתית הנקובה על ההלוואה הינה פריים + 4.5%. מועד התשלום האחרון של ההלוואה ב- 31.12.16. מתאריך 30.1.11, החלו להחזיר מידי חודש 1,940 ₪.

לאחר ההפקדה ב- 31.12.13 הם הפסיק להפקיד למשך שנה. ב- 30.1.15 חידשו את ההפקדות.

מה סכום ההחזר החודשי שעליהם לשלם, על מנת שהתשלום האחרון אכן יתבצע ב- 31.12.16.

כמו כן, ריבית הפריים השנתית עומדת על 4.5% ולא צפויים להיות שינויים בריביות בתקופה הקרובה.

32.מהו ההחזר החודשי שהם יחזירו, החל מ- 30.1.15 ועד לסיום ההלוואה?

א.כ- 5739

ב.כ- 5700

ג.כ- 5820

ד.כ- 6550

ה. אף תשובה אינה נכונה.

33.אם שיעור האינפלציה החודשי הינו 0.5%. מהו הגודל הריאלי של ההפקדה ב- 30.2.11

א.כ-1920

ב.כ- 1930

ג.כ- 1950

ד.כ- 1960

ה. אף תשובה אינה נכונה.

נתונים לשאלות 34-35

פירמה רוכשת מגרש ב-30.10.11. לשם כך היא ביקשה הערכת שמאי, אשר יעריך את שווי המגרש לפי שיטת היוון התקבולים. השמאי מעריך שהיא תוכל לקבל עליו דמי שכירות חודשיים של 9000 ₪ כל חודש. להערכתו, עקב פרוצדורה שטרם הושלמה, דמי השכירות הראשונים צפויים להתקבל ב- 30.3.12 לאינסוף. ידוע כי ההשקעה הראשונית במועד הרכישה עומדת על 900000 ₪. הריבית החודשית 0.4%.

34. מהו ענ"נ הרכישה?

א.1350000

ב.1323215

ג.1332107

ד.1314357

ה .אף תשובה אינה נכונה.

35.מהו שת"פ (ה-IRR) הפרויקט?

א.9.93%

ב.13.45%

ג.40%

ד. לא ניתן לחשב.

ה .אף תשובה אינה נכונה.

נתונים לשאלות 36-37.

בנק מסחרי מציע ללקוחותיו בתאריך 1.1.11 את תנאי האשראי הבאים:

מסלול
עמלה
עד 45,000 ש"ח
מ- 45,000 ש"ח ואילך
שקלי
עמלת הקצאת אשראי של 190 כל תחילת רבעון
פריים + 5%
פריים + 6%

-ריבית הפריים 4.5%

-הריבית השנתית מחושבת כל חודשיים

36.ברבעון הראשון של 2011, יתרת חשבון הבנק של משקיע עמדה על 40,000 ₪. מהי העלות

האפקטיבית בפועל של האשראי?

א.כ-6.7%

ב.כ- 11.55%

ג.כ- 9.96%

ד.כ- 11.07%

ה. אף תשובה אינה נכונה.

37. ברבעון הראשון של 2011, יתרת חשבון הבנק של משקיע אחר עמדה על 50,000 ₪. מהי העלות האפקטיבית בפועל של האשראי?

א.12.66%

ב.10.47%

ג.13.13%

ד.11.66%

ה. אף תשובה אינה נכונה.

38. להלן נתונים על התפלגות התשואה של שתי מניות:

הסתברות
מניה A
מניה B
0.9
10%
12%
0.1
0%
3%

מהו מקדם המתאם בין תשואות שתי המניות?

א.0.23

ב.0.5

ג.0.75

ד.1.0

ה. אף תשובה אינה נכונה.

נתונים לשאלות 39-41

מודל CAPM מתקיים. להלן נתונים על שתי מניות:

תוחלת תשואה
בטא
Cov(Ri,RM)
מניה A
15%
2
20%
מניה B
?
?
30%
תיק השוק
12%

39.מהי הבטא של מנייה B?

א.1

ב.2

ג.3

ד.1.5

ה. אף תשובה אינה נכונה.

40.מהי הריבית חסרת הסיכון?

א.5%

ב.6%

ג.7%

ד.8%

ה. אף תשובה אינה נכונה.

41.מהי תוחלת התשואה של מניה B?

א.12%

ב.18%

ג.15%

ד. לא ניתן לדעת.

ה. אף תשובה אינה נכונה.

מקווים שהצלחתם!!!

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או עניין נוסף.