תלמידים יקרים,
לקראת הבחינה הקרובה בחשבונאות, אנו חושפים בפניכם שאלות חמות דומות לשאלות שיתכן וישאלו בבחינה.
השאלות הוכנו במיוחד עבורכם ע"י אמיר ומיכל אלשיך, מרצים לחשבונאות באקדמיה לפיננסים.
נשמח לעמוד לרשותכם בקורסים נוספים ומרתונים לכל הבחינות הרשות לניירות ערך ומשרד האוצר, בכל הארץ (ת"א, חיפה, ירושלים, ב"ש).
לפרטים על קורסים קרובים למקום ממגוריכם אנא צרו קשר בטלפון: 03-5190606 או במייל: maya@macademy.co.il.

תשובות לשאלות מצורפות בתחתית העמוד

מאחלים לכם הצלחה מלאה בבחינה!

לקראת ההכנה למבחן מומלץ להתמקד (במיוחד) בנושאים: רכוש קבוע, הון עצמי ותזרים מזומנים.
לגבי נושאים אלה מומלץ לקרוא היטב את הפרקים בספר וכן לענות בדקדוק על כלל השאלות הקיימות – הן בשיעורי הבית והן בשחזורי המבחנים.

שאלות "חמות" :

שאלה 1

אילו מבין הבאים מהווה מזומן או שווה מזומן על פי הגדרת גילוי דעת 51 של לשכת רו"ח בישראל:

א. פיקדון משועבד בבנק לתאריכים 1.12.2011 עד ל – 1.2.2012
ב. פיקדון משועבד לחברת ביטוח לתאריכים 1.12.2011 עד ל – 2.3.2012 .
ג. השקעה במלווה ממשלתי סחיר לתאריכים 1.11.2011 עד ל – 15.2.2012
ד. פיקדון לא משועבד בבנק לתאריכים 10.10.2011 עד ל – 1.1.2012

נתונים לשאלות 2-4
חברת "הון הון ולא נותנים לישון" הוקמה ב-1.1.05. עם הקמתה, הנפיקה החברה 10,000 מניות רגילות 1 ש"ח ע.נ תמורת 100,000 ש"ח.
הונה העצמי של החברה לתאריך 31.12.09 הסתכם ל- 840,000 ש"ח.
בתאריך ה- 1.1.2010 הנפיקה החברה 5,000 מניות בכורה 1 ש"ח ערך נקוב צוברות ולא משתתפות תמורת סך של 50,000 ש"ח. שיעור הדיבדנד בגינן 10%.
בתאריך ה- 1.7.2010 הנפיקה החברה 1000 מניות רגילות 1 ש"ח ערך נקוב תמורת סך של 150,000 ש"ח.
בשנת 2010 הרוויחה החברה 320,000 ש"ח.
בתאריך ה- 31.12.2010 חילקה החברה דיבידנד בגובה 80,000 ש"ח.
ידוע כי לא קרו פעולות נוספות מעבר לפעולות אלו.
החברה הינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בת"א.
לחברה לא היו פעולות הוניות נוספות (מעבר לאמור לעיל) בשנת 2010

שאלה 2

מהי יתרת ההון העצמי של חברת "הון הון ולא נותנים לישון" ליום 31.12.2010?

א. 840,000
ב. 80,000
ג. 320,000
ד. 1,280,000
ה. 760,000

שאלה 3

מהו הרווח הבסיסי למניה של החברה לשנת 2010 ? (בדיוק של שתי ספרות אחרי הנקודה)?

א. 30.00
ב. 29.04
ג. 30.47
ד. 22.85
ה. 30.42

שאלה 4

בהנחה שממועד הקמתה ( 1.1.05 ) ועד ליום 31.12.2010 , החברה לא הנפיקה או רכשה מניות (ברכישה עצמית) וכן לא חילקה דיבידנדים מעבר למה שרשום בשאלה, מהי יתרת הפרמיה של החברה ליום 31.12.2010?
א. 235,000 ש"ח.
ב. 284,000 ש"ח.
ג. 840,000 ש"ח.
ד. 1160,000 ש"ח.
ה. 980,000 ש"ח.

נתונים לשאלות 5-6:

בתאריך 1.1.2011 רכשה חברת ניוטון 40% מהון המניות של חברת קצר תמורת 800,000 ש"ח. ההון העצמי של קצר 1,500,000 ש"ח. עודף העלות מיוחס כולו למוניטין ואינו מופחת.
בשנת 2011 הרוויחה חברת קצר 320,000 וחילקה דיבדנד בסך 140,000 ש"ח. שווי השוק של ההשקעה בסוף שנה 1,500,000.
שיעור המס 25%.

שאלה 5:
מה יתרת המוניטין ליום הרכישה בספרי חברת ניוטון ומה גובה המס הנדחה בגין מוניטין זה:

א. מוניטין – 200,000, מס נדחה – 0.
ב. מוניטין – 320,000 מס נדחה – 80,000.
ג. מוניטין – 480,000 מס נדחה – 0.
ד. מוניטין – 140,000 מס נדחה – 52,000.
ה. מוניטין – 1500,000 מס נדחה – 600,000.

שאלה 6:

מה היתה יתרת ההשקעה 31.12.2011 ומה הרווח אקוויטי בשנת 2011:
א. השקעה – 872,000, רווח – 128,000
ב. השקעה – 980,000, רווח – 128,000
ג. השקעה – 1500,000, רווח – 128,000
ד. השקעה – 864,000, רווח – 120,000
ה. השקעה – 906,000, רווח – 128,000
נתונים לשאלות 7-9:

להלן נתונים אשר שימשו את חברת "תזרימזומנים" בעריכת דוח על תזרימי המזומנים לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2010:

פרטים ש"ח
תמורה ממכירת קרקע ב – 31.12.2010 8,000
תמורה מהנפקת מניות ב-1.7.10 9,000
גידול בספקים וזכאים 5,000
פחת והפחתות 5,000
דיבידנד שהוכרז ושולם בשנת 2010 8,000
דיבידנד שהוכרז ב 2010 ושולם ב 2011 10,000
גידול בלקוחות 10,000
גידול במלאי 3,000
רכישת ציוד בתאריך 30.6.10 5,000
רכישת פקדונות שקליים לשנתיים 4,000
רווח נקי לשנת 2010 59,000
קבלת הלוואה לז"א מבנקים ב-31.12.10 15,000
רווח הון 2,000

יש להניח כי אין נתונים נוספים המשפיעים על דוח תזרימי המזומנים של החברה לשנת 2010, שמכירות ורכישות נעשו במזומן אלא אם נאמר אחרת, וכן שהחברה מסווגת דיבידנדים ששולמו על ידה תחת פעילות מימון בדוח תזרים המזומנים.
7. תזרימי המזומנים ששימשו לפעילות מימון לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2010 הינם:

א. 13,000 ש"ח.
ב. 18,000 ש"ח.
ג. 16,000 ש"ח.
ד. 11,000 ש"ח.
ה. אף תשובה אינה נכונה.

8. תזרימי המזומנים ששימשו לפעילות השקעה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2010 הינם:

א. 3,000 ש"ח.
ב. 4,000 ש"ח.
ג. 9,000 ש"ח.
ד. 1,000 ש"ח.
ה. כל התשובות שגויות.

9. תזרימי המזומנים שנבעו מפעילות שוטפת לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2010 הינם:

א. 68,500 ש"ח.
ב. 59,000 ש"ח.
ג. 54,000 ש"ח
ד. 52,000 ש"ח.

נתונים לשאלות 10-12

ביום 1.1.08 חברת "הרקדן האוטומטי" רכשה מכונה. המכונה מופחתת על פני 8 שנים בקו ישר. ביום 1.4.10 נקבע ע"י שמאי החברה כי ערכה של המכונה ירד ב- 18,000 וכמו כן, הוחלט כי אורך חיי המכונה מיום זה ואילך יהיה 4.5 שנים. החברה מציגה דוחות רבעוניים בהתאם ליאס 34. עלותה המופחתת של המכונה ביום ה- 30.09.10 עמדה על 186,000.

10. מהי עלותה של המכונה ביום הרכישה?

א. 335,500
ב. 303,000
ג. 316,174
ד. 337,150
ה. 326,500
11. הוצאות הפחת שנרשמו בגין המכונה ברבעון השלישי של שנת 2010 הינן:

א. 11,750
ב. 13,000
ג. 13,875
ד. 11,625
ה. 11,250

12. הוצאות הפחת שנרשמו בגין המכונה בשלושת הרבעונים של שנת 2010 בספרי החברה הינם:

א. 33,000
ב. 33,130
ג. 30,875
ד. 34,875
ה. 32,063

שאלה 13:

להלן הרכב הון המניות של חברת "חלק חלק ואין שלם" ליום 31.12.2010 (כל המניות הונפקו ביום 1.1.2007 וכולן בנות 1 ש"ח ערך נקוב):

פרטים ערך נקוב
מניות רגילות 20,000מניות בכורה א' (18%) צוברות משתתפות 10,000
מניות בכורה ב' (12%) לא צוברות ולא משתתפות 5,000
מניות בכורה ג' (15%) צוברות ולא משתתפות 5,000
ביום 31.12.2010 , לאחר שעברו על בעלי המניות שנים של משבר בהן לא חולקו להם רווחים מיום הנפקת המניות, הוכרז וחולק דיבידנד בסך 50,000 ש"ח.

מהו סך הדיבידנד שחולק לבעלי המניות הרגילות ביום 31.12.2010?

א. 26,133 ש"ח
ב. 46,850 ש"ח
ג. 39,200 ש"ח
ד. 40,000 ש"ח
ה. 28,750 ש"ח
מקווים שהצלחתם!!!
נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או עניין נוסף.